Group show at Mizutani Yukiko , Tokyo 2023

Group show at Mizutani Yukiko , Tokyo 2023 


 solo show at Salt and Pepper Tokyo 2020